Search

Houtbewerkingsmachines

Nieuwe en in gebruik zijnde machines

Nieuwe machines moeten voorzien zijn van de CE markering en een verklaring dat ze voldoen aan de Machinerichtlijn. Hierdoor is  vrij handelsverkeer van machines mogelijk. Als een nieuwe machine in Nederland wordt verkocht en is geplaatst, dan wordt de machine een ‘in gebruik zijnd arbeidsmiddel’ en dan treedt de Arbowetgeving in werking. In de Arbowetgeving worden voor Nederland specifieke eisen gesteld op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Voor de machineveiligheid is onder andere de Richtlijn Arbeidsmiddelen opgenomen.

Machinenormen en inspectielijsten

De concretisering van de eisen volgens de Machinerichtlijn is voor een groot gedeelte vastgelegd in geharmoniseerde normen. Daarmee zijn de eisen voor nieuwe machines duidelijk omschreven. De eisen voor gebruikte en in gebruik zijnde machines zijn vastgelegd in bijlagen van de Richtlijn arbeidsmiddelen en in de Arbowetgeving. Een concrete vertaalslag hiervan is te vinden in de inspectielijsten die door SKH zijn opgesteld, in opdracht en met instemming van werkgevers- en werknemersverenigingen in de houthandel, de meubel- en de timmerindustrie. Regelmatig worden deze inspectielijsten ge-update, waarbij rekening wordt gehouden met de stand der techniek.

Wat is de taak van de werkgever?

In het arbeidsomstandighedenwetgeving is een eis opgenomen dat de werkgever verplicht is een risico-inventarisatie te maken om de gevaren binnen de arbeidsomgeving in kaart te brengen. Daarnaast moet er in een plan van aanpak aangegeven worden op welke wijze de gevaren worden weggenomen en binnen welke termijn.
Een van de onderdelen van de risico-inventarisatie betreft de veiligheid van de gebruikte arbeidsmiddelen. Een inschatting van de risico’s van een machine mag uitgevoerd worden door een ter zake deskundig persoon. Het plan van aanpak dient jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld te worden,  de risico-inventarisatie dient periodiek vernieuwd te worden, afhankelijk van de situatie binnen het bedrijf.

Certificatie houtbewerkingsmachines

Naast het opstellen van de inspectielijsten houtbewerkingsmachines voor de meest gebruikte arbeidsmiddelen in de houtverwerkende industrie, heeft SKH een certificatieregeling geïntroduceerd voor leveranciers/fabrikanten van machines die machines keuren en aanpassen naar de eisen van de inspectielijsten.  Het voordeel voor de klant is een overzichtelijke offerte die weinig vragen oproept en  een opdrachtbevestiging waarin de uit te voeren werkzaamheden helder zijn beschreven.
De machines die aan de eisen van de inspectielijst voldoen worden voorzien van een sticker met SKH-certificatiemerk en de klant ontvangt een productcertificaat. Het kwaliteitskeurmerk waarborgt dat machines die zijn voorzien van het keurmerk aantoonbaar voldoen aan de geldende wetgevingen. Externe partijen, zoals de overheid, de verzekeringsmaatschappijen en de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW), verlangen namelijk bewijsvoering van veiligheidsaspecten.

De certificaathouder meldt de machines die hij voorzien heeft van het SKH-certificatiemerk aan bij SKH. Steekproefsgewijs controleert SKH of de certificaathouder nog voldoet aan de eisen; éénmaal per jaar op het bedrijf en driemaal per jaar op locatie naar aanleiding van een afmelding. Meer info en certificaathouders zijn te vinden op www.skh.nl.

Een pdf van de tekst kunt u hier downloaden.

Op deze website kunt u de beschikbare inspectielijsten downloaden. Ook zijn er voor een aantal houtbewerkingsmachines veiligheidsinstructiekaarten beschikbaar.